Schiffsführerschule Karibiksegeln Katamaran Gebraucht
  SchiffsführerschuleSchiffsführerschule Karibik-SegelnKaribiksegeln KatamaranKatamaran KKAT Gebrauchte-BooteGebraucht-Boote
Schiffsführerschule Karl Kinast - Plombergweg 45 A-5340 Sankt-Gilgen
Tel.: +43 699 1133 41 51